О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала и даваоце здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2018. године да издају лекове, медицинско-техничка помагала и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2017. годину, до закључења уговора за 2018. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2017. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2017. године;
3) да намеравају да закључе уговор са Републичким фондом за 2018. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2018. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2017. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2017. години.

ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ