Здравствене књижице

Осигураници РФЗО право на здравствену заштиту остварују на основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали , односно испостави РФЗО.

Хитну здравствену заштиту установе дужне су да пруже свим грађанима, без обзира на то да ли имају књижицу, као и да ли је она оверена.

pdf Документација потребна за издавање здравствене књижице је пописана у брошури за осигурана лица.

pdf Материјални цензус за стицање својства осигураног лица

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање за 2021. годину износи 2.925,41 динара динара месечно.