Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР Републичког фонда за здравствено осигурање има седам чланова, које именује и разрешава Влада и то:

1) четири члана, на предлог министра надлежног за послове здравља;

2) једног члана представника осигураника запослених, на предлог репрезентативних синдиката организованих на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад;

3) једног члана представника осигураника пензионера, на предлог удружења пензионера организованог на нивоу Републике које има више од 50.000 регистрованих чланова;

4) једног члана представника осигураника земљорадника, на предлог удружења пољопривредника организованих на нивоу Републике која имају више од 50.000 регистрованих чланова.

     Чланови Управног одбора заступају интересе осигураника, односно осигураних лица у обезбеђивању и спровођењу права обухваћених обавезним здравственим осигурањем, у складу са законом.

Управни одбор подноси извештај о раду Влади, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
Влада именује и разрешава председника и заменика председника Управног одбора из реда чланова Управног одбора. Председник, заменик председника и чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

Управни одбор:

1) доноси статут и друге опште акте Републичког фонда;

2) одлучује о пословању Републичког фонда као и о другим питањима од значаја за рад Републичког фонда;

3) доноси финансијски план и завршни рачун Републичког фонда;

4) разматра и усваја извештај о раду;

5) спроводи јавни конкурс за именовање директора Републичког фонда и именује директора Републичког фонда, уз претходну сагласност Владе;

6) спроводи јавни конкурс за избор заменика директора Републичког фонда и именује заменика директора Републичког фонда, уз претходну сагласност Владе;

7) именује директора Покрајинског фонда, на предлог надлежног органа аутономне покрајине;

8) образује сталне Комисије и то: Централну стручну комисију за лекове и стручне подкомисије за лекове за области дефинисане АТЦ класификацијом лекова, Комисију за фармакоекономију,
Комисију за коришћење здравствене заштите у иностранству и упућивање на лечење у иностранство и именује њихове чланове;

9) образује и друге комисије по потреби и именује њихове чланове;

10) доноси одлуке о управљању и коришћењу покретне и непокретне имовине Републичког фонда;

11) обавља и друге послове, у складу са законом и статутом.


УПРАВНИ ОДБОР Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Вања Мандић,  дипл. економиста из Београда, председник
2. Александра Потпаревић, дипл. правник из Београда, заменик преседникa

Чланови:

1. Света Кесић, дипл. економиста из Београда

2. Надежда Увановић, дипл. економиста из Београда

3. Василије Белобрковић, пензионер, представник осигураника пензионера

4. Проф. др Живко Кулић, декан Факултета за право, јавну управу и безбедност, Мегатренд универзитет, представник осигураника (именовани)

5. Маријан Ристичевић, пољопривредник из Нових Карловаца, представник осигураника земљорадника